Lirik Lagu Rewe Ni Anri - Aan Dinata

Lirik Lagu Rewe Ni Anri - Aan Dinata

Bosan.me
Sunday, June 28, 2020

Dua taunni anri mulao tenrewe
Agana gaukku mulao mabela rialeku
Engka mopaga anri cinnamu rialeku
Siaga ettana utiwi peddiku rialemu
Tau ripojikku
Engkana mai anri, lusereng peddiku
Sarana nyawaku, nataro uddaniku
Reff:
Rewe ni anri paimeng rialeku
Nawedding sau ati uddaniku
Kegani utiwi sara nyawaku
Rekko nalaki tau lainge…
Ajjana anri mubata riatimmu
Tapassidini ati mappojimmu
Rilaleng ati macinnoku
Idi mi anri, tau ripojikku
[Intro]
Engka mopaga anri cinnamu rialeku
Siaga ettana utiwi peddiku rialemu
Tau ripojikku
Engkana mai anri, lusereng peddiku
Sarana nyawaku, nataro uddaniku
Reff:
Rewe ni anri paimeng rialeku
Nawedding sau ati uddaniku
Kegani utiwi sara nyawaku
Rekko nalaki tau lainge…
Ajjana anri mubata riatimmu
Tapassidini ati mappojimmu
Rilaleng ati macinnoku
Idi mi anri, tau ripojikku